Pārlekt uz galveno saturu

Projekti un pētījumu virzieni

Attēla autors: No LLU arhīva

Zinātniskā darba virzieni:

 • Vides faktoru ietekmes novērtējums meža ekosistēmās
 • Koksnes pieauguma noteikšanas teorētisko modeļu izstrāde
 • Latvijas saimnieciski nozīmīgo koku sugu koksnes pieaugums
 • Vietējo un introducēto koku sugu audžu struktūra un ražība
 • Bērzu jaunaudžu struktūra un to kopšanas modeļu izstrāde
 • Dabiskās un mākslīgās meža atjaunošanas novērtējums dažādos meža augšanas apstākļu tipos
 • Dabisko meža biotopu daudzveidība
 • Dažādu meža atjaunošanas paņēmienu zinātniska izpēte

Sadarbība ar ārzemju partneriem:

Ziemeļreinas - Vestfālenes Lauksaimniecības, Vides un patērētāju aizsardzības ministrija

 • Kopīgu semināru organizēšana
 • Katedras docētāju stažēšanās Vācijā
 • Studentu prakses Vācijā
 • Vācijas Meža augstskolu studentu prakses Latvijā
 • Vācijas meža darbinieku profesionālās ekskursijas Latvijā
 • LLU profesoru lekcijas Ebersvaldes meža augstskolā

Galvenās publikācijas:

 • Dreimanis A., Miezīte O., Indriksons A., Rūba J. The succession dynamics in sphagnosa forest site type ecosystem after the forest fire. Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule", 2011. - 85.lpp.
 • Liepa I., Miezīte O., Lazdiņš A. Carbon accumulation in overground and root biomass of Grey alder (Alnus incana (L.) Moench) aegopodiosa. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 46.-51.lpp. 
 • Liepa I. Audžu krājas tekošā pieauguma noteikšanas četru urbšanas metožu precizitātes salīdzinājums. Mežzinātne. - Nr.23(56), 2011, 58.-57.lpp.
 • Liepa I. Mizas nozīme krājas tekošā pieauguma noteikšanā. Mežzinātne. - Nr.24(57), 2011, 58.-64.lpp.
 • Liepa I., Bārdulis A., Daugaviete M., Lazdiņš A., Bārdule A. Biomasas struktūra un oglekļa uzkrāšanās virszemes un sakņu biomasā baltalkšņa Alnus incana (L.) Moench. jaunaudzēs lauksaimniecības zemēs. Mežzinātne. - Nr.23(56), 2011, 71.-88.lpp.
 • Liepa I., Bertaite L. Analysis of tree felling, regeneration, import and export dynamics in Latvia. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 13.-16.lpp. 
 • Liepa I., Bārdulis A. Fine-root biomass and morphology of sapling scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2011. - 34.lpp. 
 • Liepa I., Luguza S. Structure of impact of maximal temperatre [temperature] on radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2012. - 90.lpp. 
 • Straupe I., Jankovska I., Donis J. Monetary value and social role of forest recreation services in Latvia. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 65.-70.lpp. 
 • Straupe I., Jankovska I., Donis J., Ozoliņa I. The impact of recreation on forest vegetation in Ziemelu and Kurzeme suburbs of Riga city. Daugavpils University. Institute of Systematic Biology. - Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule", 2011. - 123.lpp.
 • Straupe I., Donis J. The assessment of contribution of forest plant non-wood products in Latvia’s national economy. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 59.-64.lpp. 
 • Straupe I., Baumanis I., Donis J. Economic aspects of game management in Latvia. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 52.-58.lpp. 
 • Straupe I., Liepa L. Black alder woodland key habitat relevance in Zemgale. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2012. - 10.lpp. 
 • Straupe I., Kalniņš V., Sudars R. Bioindication usage in air pollution monitoring. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2012. - 45.lpp. 
 • Šulcs V. Vaskulāro augu nosaukumterminu datu banka (DB) – pamats zinātniskas nosaukumterminoloģijas pilnveidei Latvijā. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 240.-242.lpp.
 • Šulcs V., Cepurīte B. Lāčauzu ģints (Bromus L. s.l.) apjoma izpratne Latvijā. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 74.-75.lpp.
 • Jankovska I. Rīgas pilsētas mežu apsaimniekošanas problemātika un risinājumi. Promocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013. - 112. lpp.
 • Gackis M. Bebra Castor fiber L. populācijas aspekti meliorētajos mežos : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013. - 34. lpp.
Pievienots 31/05/2017