Pārlekt uz galveno saturu

Meža izmantošanas katedra

Katedras vadītāja Mg. sc. ing., lektors Aigars Strūbergs

Atbilstoši katedras profilam tās personāls strādā vairākos tematiskos virzienos:

  • meža apsaimniekošanas projektēšana;
  • meža un meža produkcijas vērtēšana;
  • kokmateriālu sagāde un piegāde;
  • ar kokmateriālu sagatavošanu nesaistīta meža izmantošana;
  • uzņēmējdarbība un ekonomika meža un kokapstrādes uzņēmumos,
  • cilvēku un darba aizsardzība.

Meža izmantošanas katedrai laika gaitā vairākkārt mainīts nosaukums, pievienotas un atdalītas citas katedras. Kopš 1920. gada katedru vadījuši: F. Kīglers (1920-22), A. Teikmanis (1922-44), A. Rozēns (1944-49, 1953-55, 1960-63), Arv. Kalniņš (1955-60), Pēteris Zaķis (1963-75), V. Kozuliņš (1975-78), Z. Saliņš (1978-95), A. Drēska (1995-2003), Z. Sarmulis (2003-2010), A.Saveļjevs (2010-2016), L.Sisenis (2016  - 2017), M.Davidāns (2017-2019), L. Vilkriste (kopš 2019. septembra)

Par mācībspēkiem katedrā un apvienotajās katedrās kopš 1939. gada strādājuši arī: prof. R. Markuss, Ēriks Miķītis, Genādijs Moskvins, Osvalds Plēpis, Arnolds Šķēle, Ingolfs Žukovskis; doc. Zigurds Beķeris, J. Cīrulis, L. Gasiņš, Daina Kanaška, Leons Kokins, Ojārs Liepiņš, R. Liepiņš, P. Mūrnieks, F. Neilands-Leinerts, R. Princis, P. Sarma, Jānis Staša, Jānis Svarāns, Jānis Vītoliņš, P. Zaķis un Valdis Zujs.

Pasniedzēji un darbinieki

Profesors Emeritus L. Līpiņš; profesors D. Dubrovskis, asoc. profesors Emeritus Z. Sarmulis, asoc. profesors L. Sisenis, asoc. profesors A. Saveļjevs, docente L. Vilkriste, lektors J. Magaznieks, lektors M. Millers, viesdocente S .Liše, vieslektori: U. Karlsons,  A. Zimelis,  L. Vanaga,  D. Brizga,  M. Davidāns,  V. Lasmanis,  K. Gruduls, O. Suveizda,  A. Zvīgule, vadošais pētnieks J. Krūmiņš. Vecākā laborante - L. Bētiņa, galvenā speciāliste - D. Kudiņa.

Katedra vada studiju kursus, kuri saistīti ar meža taksāciju un meža ierīcību, meža ekonomiku, nozaru uzņēmējdarbību, koksnes zinātni, mežizstrādi, koksnes komplekso izmantošanu, meža ceļiem, meža likumdošanu u.c.

Zinātniskās darbības galvenie virzieni: meža politika, koktirdzniecība un statistika, augošu koku tilpumu un augšanas gaitas tabulu izstrādāšana, bērza audžu izmantošana, cirtmeta noteikšana, kokmateriālu krautuvju racionāla izvietošana, ražošanas koncentrācijas ekonomika, cirsmu darbu tehnoloģijas optimizācija, tehnisko jauninājumu kompleksa vērtēšana, meža saimniecības vēsture, apaļo kokmateriālu standartizācijas un tilpuma noteikšana, stumbru koksnes kvalitātes vērtēšana, piemērotāko autovilcienu izvēle, meža mašīnu ietekme uz ekosistēmu meža īpašuma apsaimniekošanas plānošana u.c.

Pēdējā desmitgadē katedras akadēmiskais personāls zinātniskos pētījumus plašāk veicis šādos galvenajos virzienos: cirsmu izstrādes tehnoloģijas un mežizstrādes mašīnu radītie bojājumi (Z. Saliņš), apaļo kokmateriālu kvantitatīva un kvalitatīva vērtēšana (L. Līpiņš, Z. Sarmulis), meža ceļu grunts izpēte (A. Drēska), darba laika izlietojums kokapstrādē (A. Purvgalis), mežsaimniecības un kokapstrādes izmaksu struktūra (A. Grīnfelds, A. Purvgalis), meža inventarizāciju metožu pilnveidošana (D. Dubrovskis).

Nozīmīgākās izdotās mācību grāmatas un līdzekļi: Meža taksācija (P. Sarma, 1948), Meža izstrādes mehanizācija un tehnoloģija (Z. Saliņš, A. Rozēns, 1958), Kokmateriālu treilēšana, iekraušana un izvešana (Z. Saliņš, 1961), Mehanizācija un automatizācija kokmateriālu krautuvēs (Z. Saliņš, 1964), Mežrūpniecības saimniecības organizācija un plānošana (A. Grīnfelds, 1968), Sortimentu izstrāde kailcirtēs (Z. Saliņš, Z. Sarmulis, 1979), Mežierīcība (P. Skudra, 1985), Mežsaimniecības pamati (P. Skudra, A. Dreimanis, 1993), Mežizstrādes tehnoloģija (Z. Saliņš, 1997), Darba laika izlietojuma izpēte (A. Purvgalis, 1998), Izmaksas (A. Purvgalis, 1998), Stumbru racionāla sagarumošana (L. Līpiņš, 1999), Meža izmantošana Latvijā: vēsture, stāvoklis, perspektīvas (Z. Saliņš, 1999), mežs – Latvijas nacionālā bagātība (Z. Saliņš, 2002), Gruntsmācības pamati (A. Drēska, 2004), Meža darbu izmaksas (A. Grīnfelds, 2004), Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru (A. Drēska, 2006), Apaļo kokmateriālu uzmērīšana (L. Līpiņš, J. Liepa, 2007), Priedes stumbra komerciālās daļas kvalitāte saistībā ar zarojumu (Z. Sarmulis, 2007), Darbmašīnu un darba vides risku noteikšana un novērtēšana meža nozarē (J. Staša, 2004), Ārodmedicība (I. Žukovskis, 2008), Ergonomika darbā (J. Staša, 2008), Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums (A. Grīnfelds, 2010).